Fundación Euseino?

Organigrama → Euseino? Editores /  euseino.org / Euseino Social / Arquivo Euseino? / Padroado / Administración

 

Euseino? SocialLaboratorio de Produción Literaria → Cursos e obradoiros / Gabinete de Narrativa / Gabinete de PoesíaUrania / Gabinete de orixinais → Consultoría literaria / Membresía / Persoas Voluntarias / Arquivo  →  Fondo Chus Pato / Fondo Anxos Sumai / Fondo Berta Dávila

 

 

Actividades (2016-2019)Encontros con autoresCharlas no Pensatorio 2018  /  Filosofía nas Bibliotecas 2016   /  Convocatorias  →  Filosofía nas Bibliotecas  /  Bases  /  Conferencias e Participantes  / Calendario das conferencias 2016  Euseino? Editores
é a denominación da liña de publicacións da Fundación Euseino?

Fundación Euseino? é unha organización non lucrativa independente, declarada de interese cultural e de interese galego pola Xunta de Galicia e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Finalidade. Segundo establece o artigo 6 dos seus Estatutos, a Fundación Euseino? ten por obxecto:

“difundir e promover a filosofía e o pensamento non dogmático en idioma galego mediante a distribución e a transmisión libre das ideas, axudando dese xeito á creación dun ámbito de pensamento que fomente a actividade cultural arredor da filosofía e da literatura, ao mesmo tempo que tamén impulsa a súa relación coa ciencia e coa estética, esta última como ontoloxía xeral dos obxectos retóricos e materiais”.

Constituída en outubro de 2015, a Fundación promove a Filosofía e a reflexión sobre Literatura, especialmente mediante a comunicación pública a través da Internet, libros e publicacións periódicas tanto impresas coma dixitais e electrónicas, con atención especial ao Acceso Aberto. Colabora e participa en actividades dirixidas á difusión e ao debate do pensamento filosófico e científico, ademais do pensamento sobre a Literatura, organizando e patrocinando coloquios, cursos e seminarios.

A través do Acceso Aberto e da Internet, apoia a incorporación do pensamento filosófico galego a redes internacionais de debate, fomentando a colaboración entre organizacións e colectivos independentes. Nese mesmo ámbito, a Fundación Euseino? ten como propósito a constitución dun arquivo dixital galego para a preservación de obras literarias e filosóficas e documentación autorial elaboradas en soporte electrónico ou informático.

 

Sede
Fundación Euseino?
Rúa de México 37, baixo A Esda.
36204 Vigo (Galicia)
Tel. 986 066 839

Contacto
Escribir á Fundación Euseino?

Nesta ligazón
Localice a sede da Fundación Euseino?


Solicitar cita

Propoñer data, hora e motivo da cita.


Un lugar para as persoas que escriben e len

Materia, proceso e construción da sede da Fundación Euseino?

“[…] A idea inicial do proxecto, concibida por Carlos Lema, un dos fundadores xunto con Beatriz Fraga, era recuperar visual e arquitectonicamente os materiais primixenios e a estrutura orixinal desa parte do edificio. Cousa que se conseguiu coa restitución do arco amplo de acceso á rúa e coa eliminación parcial do forxado, establecendo dese xeito continuidade entre planta baixa e planta superior, entre a zona de entrada, coas partes dedicadas á recepción do público e á redacción editorial, e o arquivo situado na planta superior. Lógrase así unidade habitacional entre as distintas zonas e actividades da Fundación, salientando a relación directa entre elas e o seu vínculo, o que logo se institucionalizaría co nome de Euseino? Social.”

“[…] toda a sede se presenta como un proceso continuo de produción, onde precisamente a continuidade entre materiais construtivos e materiais culturais se vai converter no fío condutor dese espazo produtivo dedicado á filosofía e á literatura, á escritura e ao pensamento. De aí xorde, dese “laborar” con ideas e con palabras que é a filosofía e a escritura literaria, o noso Laboratorio de Produción Literaria (LaPLit), denominado así en homenaxe ao Laboratorio de Formas creado por Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo e seguindo tamén o exemplo do LabOnt, o Laboratorio de Ontoloxía de Maurizio Ferraris na Universidade de Turín e do LabLit, o Laboratorio de Literatura da Universidade de Standford.

Trátase, polo tanto, de pensar a habitabilidade como un proceso e un produto ao mesmo tempo. As cristalizacións transitorias do social forman parte dun proceso no que as súas producións posúen unha innegable consistencia. […]”

Lea o artigo completo nesta ligazón: Euseino? Social